RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus ruderarius  (Müller, 1776)

gresshumle

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 5 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Gresshumle, B. ruderarius, er en sørlig art i Norge som normalt opptrer fåtallig og arten har aldri vært særlig utbredt hos oss. Vi antar at arten har hatt en viss bestandsnedgang på bakgrunn av den generelt negative habitatutviklingen for åpne marker i lavlandet, men lite tyder på at utbredelsesområdet er på tilbakegang på Østlandet, men bestanden på Jæren er trolig i sterk tilbakegang. Antall forekomster og utbredelsesområdet overskrider trolig grensen for VU under B-kriteriet.Arten er neppe kraftig fragmentert. Antall individer (reproduserende hunner x 2) er trolig under 10000 og vi antar en bestandsreduksjon på ca 5% på 10. år. Arten havner da på NT under C1-kriteriet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > Terrestrisk
Biocider
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae) Norsk ent. Tidsskr 20: 1-218
    • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. & Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62: 94-104
    • Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 231 s.