RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus muscorum  (Linnaeus, 1758)

kysthumle

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
A2(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Kysthumle (B. muscorum) er i Norge begrenset utbredt langs kysten fra Lista og nord til Lofoten. Dette er en av artene som har gått dramatisk tilbake ellers i Europa. Vi har dårlig kunnskap om bestandsutviklingen i Norge, men vi antar at tilbakegangen hos oss er mindre enn i andre land da vi har sett relativt gode bestander på flere steder langs kysten. Som følge av generell gjengroing i kystnære strøk er trolig bestandene likevel langt lavere enn i tidligere tider. Det forventes at denne utviklingen fortsetter. Kysthumle opptrer i to underarter i Norge. Nominatunderarten B. m. muscorum, finnes i Rogaland og delvis i Hordaland. Denne ville trolig fått trolig blitt vurdert som sterkt truet (EN) dersom vurderingene hadde blitt utført på underartsnivå. Arten rødlistes helhetlig til NT etter A2(c)-kriteriet.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Vestfold
mulig
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Opphørt drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Opphørt (kan inntreffe igjen) Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Lyngbrenning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae) Norsk ent. Tidsskr 20: 1-218
  • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. & Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62: 94-104
  • Holmstöm, G. 2007. Humlor. Alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem i naturen och i trädgården. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 159 s.
  • Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 231 s.