RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bombus distinguendus  Morawitz, 1869

kløverhumle

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
200
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Direkte fastsatt etter skjønn
1000
Kløverhumle (B. distinguendus) har hatt en dramatisk tilbakegang i Norge, en utvikling som også ble observert av Astrid Løken (Løken 1973). I midtre og nordlige deler av Sverige, virker bestandene derimot å være stabile (Holmström 2007). I Norge ser arten ut til å ha forsvunnet på Jæren og Sørlandet (Løken 1973), og vi kjenner ikke til nyere funn fra Gudbrandsdalen. I Oslofjordsområdet ble den påvist ved Sandefjord i 2013, samt flere observasjoner på Romerike (Nannestad, Ullensaker, Rælingen og Skedsmo) fra 2004, 2011 og 2013 - 2015 og Spydeberg i 2014. I 2015 er det vist at bestanden på Romerike ser ut til å være veldig god. Den ble også påvist ved Magnor i Hedmark sommeren 2009 og 2011. I Trøndelag ble arten observert flere ganger på 1990-tallet, men etter år 2000 er den kun påvist i Selbu i 2009 og ved Rinnleiret i 2013-2015. Arten er trolig kraftig fragmentert. Det er ikke kjent hvilke faktorer som er avgjørende for artens tilbakegang, men det er trolig en kombinasjon av angitte påvikningsfaktorer. Slått av rødkløver på for tidlig tidspunkt er trolig negativt for bestandene. Det antas at arten fortsatt er i reduksjon og at det finnes færre enn 1000 reproduserende individ (dvs. reproduserende dronninger i bol x 2) og færre enn 250 individer pr. populasjon. Forekomstarealet er under 500 km2. Arten rødlistes derfor som EN etter C2a(i) og B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
 • Sterkt endret mark
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Biocider
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Slått
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae) Norsk ent. Tidsskr 20: 1-218
  • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. & Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62: 94-104
  • Holmstöm, G. 2007. Humlor. Alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem i naturen och i trädgården. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 159 s.
  • Gjershaug, J. O., Ødegaard, F., Staverløkk, A. & Dahle, S. 2013. Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. NINA Rapport 997 36 s.
  • Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A. & Mjelde, A. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og bakkehumle Bombus humilis. NINA Rapport 759 759: 68 s
  • Ødegaard, F., Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. Bengtson, R. & Mjelde, A. 2015. Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim 231 s.