RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada subcornuta  (Kirby, 1802)

tannvepsebie

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i,ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten parasitterer på sotsandbie, Andrena nigrospina og er kun funnet på en lokalitet i Norge. Siden sotsandbie heller ikke er kjent fra mer enn tre lokaliteter, og alle disse er undersøkt mht N. subcornuta, er det lite trolig at mørketallene her er særlig store. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet, og bestandene anses å være kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Opphør av masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent