RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada opaca  Alfken, 1913

krattvepsebie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
50
Beregnet areal
200
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kun kjent i ett eksemplar fra Norge i Eidskog. Arten parasitterer på Andrena fulvida, som er en sjelden art i Norge, men som antas å være i framgang. Slik framgang er ikke dokumentert innenfor vurderingsperioden og habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.
Hedmark
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)