RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada obtusifrons  Nylander, 1848

engvepsebie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
320
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Det foreligger få nyere funn av denne arten som parasitterer på Andrena coitana. Arten er trolig en del oversett, men vertsarten ser ut til å ha gått noe tilbake. Nyere funn foreligger fra Kristiansand, Lillehammer og Ringebu. Arten antas å være i tilbakegang pga. gjengroing av kulturlandskap og gjødsling og for intensiv bruk av beite og slåttemark. Det er noe usikkert om den er kraftig fragmentert, men mangelen på funn i tilsynelatende gode miljøer kan indikere det.
Oslo og Akershus
mulig
Oppland
kjent
Buskerud
mulig
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
kjent
Rogaland
mulig
Hordaland
mulig
Sogn og Fjordane
mulig
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Opphørt (kan inntreffe igjen) Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing
Terrestrisk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)