RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada flavopicta  (Kirby, 1802)

klokkevepsebie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
30
Beregnet areal
240
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten parasitterer på Melitta-arter. Nye funn finnes bare fra sandområder ved Gardemoen og på Ringerike. Trolig noe oversett da den ser ut til å ha relativt lave bestandsstørrelser. Det er påfallende at det ikke eksisterer nye funn langs kysten der verten er mer vanlig. Mye tyder derfor på at Melitta leporina er en gunstig vert da denne har store bestander på de to lokalitetene. Men arten er trolig på tilbakegang da verten også ser ut til å gå noe tilbake. Det er påfallende at det ikke eksisterer nye funn langs kysten der verten er mer vanlig. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
mulig
Buskerud
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogreising/treslagskifte
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)