RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada alboguttata  Herrich-Schäffer, 1839

sandvepsebie

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten parasitterer på Andrena barbilabris og sikre bestander finnes kun i Nord-Gudbrandsdal (Dovre). En lokalitet i Trondheim ser ut til nylig å ha gått ut. Opptrer ofte svært tallrik der den finnes. Den er trolig noe oversett, men mangler på mange av lokalitetene der vertsarten finnes i Sør-Norge. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet, men trolig finnes andre årsaker til at arten ikke finnes på steder der det er forhold for den. Arten må i dag betraktes som kraftig fragmentert.
Østfold
mulig
Oppland
kjent
Telemark
mulig
Aust-Agder
mulig
Sør-Trøndelag
mulig
  • Kysttilknyttet mark
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)