RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coelioxys rufescens  Lepeletier & Serville, 1825

rustkjeglebie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
30
Beregnet areal
360
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i nyere tid kun kjent fra Elverum (Hedmark), Ringerike (Buskerud) og Asker (Akershus), men den antas å være noe oversett. Arten er kleptoparasitt hos pelsbia Anthophora furcata, som hekker i gamle trær. Mangelen på nyere funn indikerer imidlertid tilbakegang i likhet med flere parasitterende bier. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert. Gamle funn finnes fra Oslo og Kongsvinger (før 1900). Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er begrenset til arealer som er under sterkt press fra både skogbruk og utbygging. Gjengroing kan også medføre at potensielle reirplasser for verten skygges ut. Habitatet antas derfor å være i tilbakegang pga. at skog som ikke har vært flatehogd er i reduksjon.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)