RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megachile lapponica  Thomson, 1872

taigabladskjærerbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
640
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
En barskogsart som er kjent fra kun fire lokaliteter. Reir i soleksponert død ved. De voksne henter pollen og nektar fra geitrams. Svært få funn til tross for målrettete søk indikerer at bestandene kan være fragmentert. Arten antas derfor å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet pga kombinasjonen mellom skogbruk (hogst av gamle trær), gjengroing/fortetting i skogen og utbygging. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Berg, Ø. 2000. Aculeata of Norway. 3: Eleven species of bees new to Norway (Hymenoptera: Apoidea). Norw. J. Entomol. 47: 177-181
    • Ødegaard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L.O., Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartlegging av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye norske arter og rødlistearter 2004-2008 NINA rapport 500