RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megachile lagopoda  (Linnaeus, 1761)

storbladskjærerbie

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(i,ii,iii)c(iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
50 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
50
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
Arten hadde tidligere en vid utbredelse i Sør-Norge, men er i dag kun kjent fra Tjøme (Vestfold) der den fortsatt finnes på tre nærliggende lokaliteter. Den gjenværende bestanden ser ut til å være på tilbakegang delvis pga gjengroing av sandarealer, fremvekst av fremmede planter og feil arealbruk. Bestandene fluktuerer mye fra år til år. Reell fare for utøding innen kort tid. Arten har gått dramatisk tilbake i hele Skandinavia.
Vestfold
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)