RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megachile alpicola  Alfken, 1924

småbladskjærerbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
320
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i nyere tid kjent fra Sør-Fron (Oppland), Brunlanes (Vestfold), Søhol (Buskerud) og Fredrikstad (Østfold). Arten er knyttet til død ved og gammel åpen skogsmark med mye blomster. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet pga. kombinasjonen mellom skogbruk, gjengroing og utbygging. Arten er neppe karftig fragmentert.
Østfold
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Buskerud
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)