RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Osmia maritima  Friese, 1885

strandmurerbie

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i,ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
16
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i nyere tid kun kjent fra fire lokaliteter: TEY (Jomfruland), VAY (Lista) og RY (Sola og Vigdel). Arten har boplasser på åpen sand nær stranda og dette er i direkte konflikt med påvirkning fra turisme/tråkk. På Jomfruland finnes den bare på private eiendommer som grenser opp mot et større friområde. Det antas at dette mønsteret skyldes mindre tråkkbelastning fra beitedyr og turisme på de private arealene. På Lista er også populasjonen svært sårbar for påvirkning fra turisme. Den største populasjonen er muligens på Solastrand nær Stavanger. Arten ser ut til å mangle på Jærstrendene der det er dyrket opp helt ned til sanddynene. I sanddynelandskap som er gjengrodd med mose ser den også ut til å forsvinne. Arten anses som kraftig fragmentert.
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Forurensing
Pågående Ukjent Ukjent