RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hoplitis leucomelana  (Kirby, 1802)

engvedbie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D2
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
40
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.2
Forekomstareal < 20 km² eller antall lokaliteter <= 5
Arten er nylig påvist i Norge i Halden (2009). Den har en sørlig utbredelse og derfor et svært lite utbredelsespotensial i Norge. Den kjente populasjonen antas å være relativt isolert fra svenske bestander men det er usikkert om den er kraftig fragmentert eller i tilbakegang. Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er imidlertid begrenset til arealer som er under sterkt press fra både utbygging og feil bruk. Gjengroing kan også medføre at potensielle reirplasser skygges ut.
Østfold
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Opphørt drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)