RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stelis punctulatissima  (Kirby, 1802)

båndpanserbie

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
320
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er parasitt på murerbier og har en sørlig utbredelse i Norge. Særlig knyttet til murerbier som hekker i soleksponerte døde trær. Relativt få funn de senere år indikerer et forekomstareal under 500 km2. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet pga kombinasjonen mellom skogbruk, gjengroing og utbygging. Arten er neppe kraftig fragmentert.
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Jordbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)