RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trachusa byssina  (Panzer, 1798)

vikkebie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten finnes helst i nedlagte sandtak eller tørre åpnemarker. Har trolig gått noe tilbake pga gjengroing, men er neppe kraftig fragmentert.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT