RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Melitta haemorrhoidalis  (Fabricius, 1775)

blåklokkebie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten finnes på tørre varme kulturmarker der den besøker klokke-arter (Campanula spp.). Fortsatt finnes den en rekke steder i kystnære områder fra Østfold til Rogaland. Habitatene er i tilbakegang pga gjengroing og utbygging, men arten vurderes som fortsatt livskraftig.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC