RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dasypoda hirtipes  (Fabricius, 1793)

buksebie

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
316 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
316
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
100
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kun kjent fra noen kystnære lokaliteter i Oslofjordsområdet fra Hvaler til Kragerø. Lokalitetene er sandstrender som alle ligger i meget utsatte pressområder. Mørketallet er satt såpass lavt som 5, da det nok ikke er mange tilsvarende lokaliteter igjen i Oslofjordsområdet. Habitatene antas å være i tilbakegang pga. gjengroing og tilplanting av sandområder i innlandet. Sandområdene langs kysten forringes i kvalitet pga. tråkk fra beitedyr, friluftsliv eller framvekst av fremmede planter. Noen områder reduseres også i areal pga. utbygging eller annen habitatødeleggelse. Det er likevel noe usikkert om bestandene kan betegnes som kraftig fragmentert.
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Berg, Ø. 2000. Aculeata of Norway. 3: Eleven species of bees new to Norway (Hymenoptera: Apoidea). Norw. J. Entomol. 47: 177-181
    • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford University 332 pp
    • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132