RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vespa crabro  Linnaeus, 1758

geithams

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Det foreligger en lang rekke eldre funn av geithams fra Norge fra før 1911. Arten var lenge betraktet som forsvunnet fra Norge. Utbredelsen strakk seg rundt Oslofjorden og nedover langs kysten til Risør. Videre var arten funnet opp til sørlige deler av Gudbrandssdalen (1907). Det er spekulert på hvorfor arten har blitt borte og reduksjonen i tilgang på gamle, hule trær, spesielt eiker, samt klimatiske endringer, kan være en av hovedårsakene. I 2007 og 2008 ble arten gjenfunnet på flere lokaliteter i hhv. Østfold, Akershus og Hedmark. Ingen sikre funn ble påvist i 2009, men siden er den funnet årlig og i 2014 er det dokumentert minst 5 funn fra fordelt på alle tre fylker. I 2015 ble den også funnet i Buskerud. Det er mulig at rekoloniseringen kan skyldes klimaendringer. Bestanden ekspanderer og fyller opp egnete levesteder, men selve habitatet er trolig på tilbakegang, dvs. hule trær og antall hus med egnete bolplasser. Den er trolig ikke fragmentert utbredt, men kan trolig ha ekstreme bestandsfluktuasjoner. Det antas at det finnes færre enn 2000 reproduserende individ, dvs. reproduserende dronninger.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
 • Kysttilknyttet mark
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford University 332 pp
  • Løken, A. 1964. Social wasps in Norway (Hymenoptera, Vespidae). Norsk Ent. Tidsskr. 12: 195-218
  • Douwes, P., Abenius, J., Cederberg, B., Wahlstedt, U., Hall, K., Starkenberg, M., Reisborg, C. & Östman, T. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/