RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Discoelius zonalis  (Panzer , 1801)

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
28 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
280
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Av nyere funn foreligger eksemplarer fra Jeløya (Østfold), Mellom-Bolærne (Vestfold ), Hovedøya, Snarøya og Oksenøya (Akershus), Hole og Nedre Eiker (Buskerud) og Seljord (Telemark). Kun et eldre funn (Kristiania ca. 1850). Arten har gått tilbake noe i Sverige, men den fortsatt større forekomster blant annet på Øland. I Norge ser det ut til at arten hovedsakelig er knyttet til Oslofjordsområdet. Arten legger redene sine i tørre døde trær, og benytter sommerfugllarver som føde for larvene. Det antas at endel lokaliteter og delpopulasjoner har falt ut, og at arten kan være kraftig fragmentert. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet pga kombinasjonen mellom skogbruk, gjengroing og utbygging.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
 • Skog
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Richards, O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecioidea (Hymenoptera, Aculeata). Handb. Ident. Brit. Insects. 6 (3b): 1-118
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford University 332 pp
  • Aurivillius, C. 1918. Gaddsteklar. Aculeata. 3-6 familjen. Svensk Insektfauna. 151-182.
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
  • Douwes, P., Abenius, J., Cederberg, B., Wahlstedt, U., Hall, K., Starkenberg, M., Reisborg, C. & Östman, T. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/