RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Discoelius dufourii  Lepeletier, 1841

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
400
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Det foreligger seks funn av denne arten i Norge etter 1980. Etter 1990 er den kun tatt i Trillemarka og omegn (Buskerud) og et verneområde i Østfold. Arten ser ut til å være knyttet til gammelskog og begrenset forekommende på Østlandet. Arten kan se ut til å vare kraftig fragmentert og forekomstene antas å være i tilbakegang.
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Douwes, P., Abenius, J., Cederberg, B., Wahlstedt, U., Hall, K., Starkenberg, M., Reisborg, C. & Östman, T. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.