RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ancistrocerus gazella  (Panzer, 1798)

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arten har vært betraktet som forsvunnet fra Norge, men ble gjenfunnet på Hvaler i Østfold, ved Grimstad i Aust-Agder og Flekkerøy i Vest-Agder i 2014. Gamle funn finnes fra Kristania ca. 1850-1870. 1 eks. fra Setesdal ca. 1900, og et funn fra Tromøy 1955. De nye funnene ble gjort i forbindelse med bygninger som var angrepet av husbukk der det antas at arten hekker i gamle husbukkganger. Det hekker ellers i sprekker og insektganger i gamle soleksponerte trær. Arten antas å være fragmentert utbredt og har trolig hatt en kraftig tilbakegang pga ulike faktorer som hogst av gammelskog, gjengroing, utbygging og færre hus med husbukkangrep.
Østfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
 • Skog
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
RE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Endret bygningstruktur
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Richards, O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecioidea (Hymenoptera, Aculeata). Handb. Ident. Brit. Insects. 6 (3b): 1-118
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Aurivillius, C. 1918. Gaddsteklar. Aculeata. 3-6 familjen. Svensk Insektfauna. 151-182.
  • Pekkarinen, A. & Hulden, L. 1991. Distribution and phenology of the Ancistrocerus and Symmorphus in eastern Fennoscandia. Ent. fenn. 2: 179-189
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/