RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stenodynerus picticrus  (Thomson, 1874)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(i,ii,iii,iv)+2a((i))b(i,ii,iii,iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
800
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Det foreligger kun seks norske funn, men det er ingen indikasjoner på at arten er på tilbakegang. Et gammelt funn fra ca. 1850 foreligger fra Tøyen (Oslo). Et 50 år gammelt funn foreligger fra Tromøy (Arendal). Ellers finnes nyere funn fra Eidskog, Våler og Elverum i Hedmark, samt Røyken i Buskerud. Arten skal legge reirene sine i tørre soleksponerte trestammer. Artens potensielle utbredelsesområde ligger i områder med utbredt og omfattende bestandsskogbruk, og det antas at arten kan være i tilbakegang pga mangel på gamle trær i slike områder.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Richards, O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecioidea (Hymenoptera, Aculeata). Handb. Ident. Brit. Insects. 6 (3b): 1-118
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Aurivillius, C. 1918. Gaddsteklar. Aculeata. 3-6 familjen. Svensk Insektfauna. 151-182.
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/