RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myrmecina graminicola  (Latreille, 1802)

tregmaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er knyttet til varme tørrenger og kantkratt særlig i Oslofjordområdet, Men er også funnet på tilsvarende områder i indre Telemark. Det kan også legges til at mange lokaliteter er på øyer på kalkgrunn. Samfunn er vanskelig å påvise, men er funnet i Østfold og Telemark. Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er begrenset til arealer som er under sterkt press fra feil bruk og utbygging. Gjengroing kan også medføre at potensielle reirplasser skygges ut. Åpenmarksområder langs kysten forringes i kvalitet pga. tråkk fra beitedyr, friluftsliv eller framvekst av fremmede planter. Noen områder reduseres også i areal pga. utbygging eller annen habitatødeleggelse. Arten er trolig ikke kraftig fragmentert, det er også usikkert om bestanden er i tilbakegang der den finnes. Siden forekomstarealet inkludert mørketall trolig ligger over 2000 km2, faller arten ut av rødlista som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
 • Publikasjoner

  • Czechowski, W., Radchenko, A. & Czechowska, W. 2002.. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. 201 pp.
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
  • Kvamme, T. & Midtgaard, F. 1984. Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) new to the Norwegian fauna. Fauna norv. Ser. B. 31: 64-65
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
 • Personer

  • Kvamme, Torstein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/