RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myrmica rugulosa  Nylander, 1846

dvergeitermaur

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
320
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kun kjent fra to nærliggende lokaliteter i Hedmark (Eidskog og Kongsvinger kommune). Tidligere rapporterte om funn fra Sarpsborg i Østfold er basert på feilbestemmelse. Arten er knyttet til nokså fast sandjord. Den geografiske utbredelsen til arten er østlig og utbredelsespotensialet i Norge er derfor nokså lite. Arten er mye ettersøkt uten at flere funn er gjort. Det er usikkert om arten er kraftig fragmntert eller i tilbakegang i Norge. Vurderingen tar utgangspunkt i at den ikke er kraftig fragmentert, men at habiatene er i tilbakegang pga gjengroing eller for intens bruk av potensielle habitater. Arten vurderes derfor til NT under B1- og B2-kriteriet.
Østfold
kjent
 • Sterkt endret mark
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Opphør av masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Czechowski, W., Radchenko, A. & Czechowska, W. 2002.. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. 201 pp.
  • Olsen, T.J. 1999. Myrmica rugulosa Nylander, 1849 (Hymenoptera, Formicidae) new to Norway. Norw. J. Entomol. 46: 88
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
  • Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80-99.
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/