RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudospinolia neglecta  (Shuckard, 1836)

edelgullveps

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i nyere tid kun påvist på en lokalitet i Norge; kultureng/veikant i Eidskog kommune. Lokaliteten er forøvrig truet av beplanting og gjengroing. Det finnes også et gammelt funn av arten fra Hamar. Arten er parasitt på spesielle arter av murerveps (Eumenidae): Odynerus spinipes og O. reniformis, som er i tilbakegang. Disse legger redene sine på leirbakker. Disse igjen benytter snutebillelarver til føde for avkommet. Arten har vært mye ettersøkt de siste årene uten at positive funn er gjort. Arten kan ha forsvunnet fra Norge da den også er i sterk tilbakegang i Sverige.
Hedmark
mulig
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Kimsey, L. & Bohart, R.M. 1990. The Chrysidid Wasps of the World. Oxford Science Publications. 1-652
  • Strumia, F. & Berg, Ø. 1995. Three gold wasps new to Norway. Fauna norv. Ser. B. 42: 64-65
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Aurivillius, C. 1918. Gaddsteklar. Aculeata. 3-6 familjen. Svensk Insektfauna. 151-182.
  • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.
 • Personer

  • Berg, Øistein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/