RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysura radians  (Harris, 1781)

blank biegullveps

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
30
Beregnet areal
480
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten parasitterer på vedlevende murerbier og bladskjærerbier. Det foreligger gamle funn fra Oslo og Arendal og nye funn fra Buskerud, Aust-Agder og Telemark. Arten er knyttet til solrike kanter med mye død ved. Arten antas derfor å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet pga kombinasjonen mellom skogbruk, gjengroing og utbygging. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Opphørt (kan inntreffe igjen) Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.