RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudomalus violaceus  (Scopoli, 1763)

fiolett kulegullveps

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Det foreligger kun to bekreftete forekomsten av denne arten i Norge. Mange tidligere oppgitte funn har vist seg å være feilbestemmelser. Arten kan se ut til å være knyttet til kystsonen på sørøstlandet. Den er parasitt på graveveps som lever i død ved og antas derfor å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som er i tilbakegang pga kombinasjonen mellom skogbruk, gjengroing og utbygging. Det er usikkert om arten er kraftig fragmentert.
Telemark
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Opphørt (kan inntreffe igjen) Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.