RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hedychridium cupreum  (Dahlbom, 1845)

koppergullveps

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
640
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er nokså sjelden i varme sandområder på sandområder på Østlandet. Pga. få funn kvalifiserer den til et forekomstareal tilsvarende VU. Det er usikkert om den er kraftig fragmentert, men det antas at den er i tilbakegang pga. gjengroing av sandområder, utbygging og skogreising.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Opphørt drift
Opphør av masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogreising/treslagskifte
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ødegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1):1-67.: 1-67.