RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hedychridium roseum  (Rossi, 1790)

rosegullveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten ser ut til å være knyttet til gravevepsen Astata boops i Norge. Verten er livskraftig, men lokal, og gullvepsen finnes ikke obligatorisk sammen med verten. Vi kjenner til flere nyere funn fra Kjevik, Kristiansand og Halden og inkludert mørketall overskrider forekomstarealet grenseverdien for VU. Det er også usikkert om arten er kraftig fragmentert og i tilbakegang. Den faller derfor ut av rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT