RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphingonotus caerulans  (Linnaeus, 1767)

blåvingegresshoppe

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(ii,iii,iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
3188 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
3188
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arten er kun funnet rundt Oslofjorden og et stykke nedover langs kysten til Aust-Agder (Tvedestrand i 1897, Risør senest i 1983). Et senere funn fra disse traktene er fra Kragerø i 2011. Etter 2010 er det ellers gjort funn i Hvaler, Fredrikstad, Råde og Larvik. Den foretrekker gjerne sørvendte, varme bergknauser og bergskråninger, ofte med forholdsvis bratt helling. Det kan også opptre på sandstrender og strandenger på noen av de varmeste lokalitetene i Norge (f.eks. Hvaler og Tjøme). Arten er ikke gjenfunnet på flere av de eldre lokalitetene, mens noen få nye har tilkommet i de senere årene. Alle lokalitetene ligger forholdsvis nær kysten – de som ligger noe lenger unna (2–3 km) er gjerne noe mer skjermet enn de kystnære. De kystnære, særlig de på sand, er særdeles utsatte for menneskelig påvirkning. Det er antatt at utbredelsen er utsatt for fragmentering, og dette gjelder spesielt de mest kystnære lokalitetene.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
  • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • Personer

  • Ottesen, Preben
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/
  • http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/blavinget_gresshoppe.html