RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Psophus stridulus  (Linnaeus, 1758)

klapregresshoppe

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
8274 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
8274
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
52 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
520
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arten er knyttet til varme, sørvendte lokaliteter, ved grunnlendte bergvegger eller tørrenger, gjerne kulturenger, ofte med bratt helling. På én lokalitet opptrer arten i åpen furuskog på sandgrunn. Den kan også opptre på brannflater, men er ikke påvist på slike i Norge. Mange av de eldre lokalitetene har mer eller mindre sikkert gått ut, særlig i Oslofjordsområdet, og noen få nye er påvist. Siden 2010 er arten registrert i følgende kommuner: Asker (2012), Bærum (2012 og 2013), Oslo (2010, -12, -13 og -14), Nedre Eiker (2013), Hole (2011), Hurum (2010, -11, -12, -13 og -14), Seljord (2014) og Tokke (2014). Særlig de gamle lokalitetene i Hedmark og Vestfold bør sjekkes opp innen neste rødlisterevisjon.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
 • Berg, ur og grunnlendt mark
 • Skog
 • Sterkt endret mark
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogsbilveger og kjørespor etter skogsmaskiner (den direkte effekten av inngrepet)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogbrannslukking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/
  • http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/klapregresshoppe.html