RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Platycleis albopunctata  (Goeze, 1778)

sandgresshoppe

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
3628 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
3628
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
400
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arten er svært varmeelskende, og knyttet til kystnære sandstrender, strandenger og sandtak. Fra utlandet er også sørvendte, steinete skråninger oppgitt som levested, og slike lokaliteter er nok ikke særlig godt undersøkt i Norge, i hvert fall ikke spesifikt for sandgresshoppe. Den er kun funnet i Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Funn fra 2000-tallet kun på Storesand og Ørekroken i Hvaler, Åven i Råde, Barmsøya og Skåtøy i Kragerø og Flødevigen i Arendal. På sandstrendene rundt Oslofjorden og nedover på Sørlandet er det ofte et stort press fra badegjester og annen friluftsaktivitet, og flere eldre lokaliteter er nå sannsynligvis uegnete for arten på grunn av habitatforringelse. Det antas derfor kraftig fragmentering. Antagelig har arten dårlig spredningspotensial, til tross for at den på varme dager lett tar til vingene.
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
  • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/
  • http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/sandgresshoppe.html