RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Decticus verrucivorus  (Linnaeus, 1758)

vortebiter

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(i,ii,iii,iv)+2a(i)b(i,ii,iii,iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 40000 km²
Kjent utbredelsesområde
35823 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
35823
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
80 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
3200
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arten er utbredt over store deler av Østlandet og spredt langs kysten sørvestover til Rogaland (ingen helt nye funn fra Rogaland, og status her er litt usikker). Den er knyttet til slått og beitemark, ofte med nokså kortvokst vegetasjon, noe som gjør at den lett kan falle ut ved gjengroing. Arten profitterer på tradisjonell slått, og kan opptre vanlig på slåttemark som holdes i hevd. Den dukker også opp på beiteområder der beitepresset ikke er alt for kraftig, og kan i noen grad benytte veikanter som erstatningsbiotoper. En mulig forklaring kan være at arten er avhengig av høy jordvarme, særlig tidlig på våren. Ved gjengroing synker jordvarmen og frost kan henge i utover våren. Eggene bores ned i jord eller sand på lokalitetene, og disse overvintrer minst to, av og til helt opp til sju, ganger før de klekkes, vanligvis i mai. Etter 6–7 nymfestadier begynner de voksne dyrene å vise seg – vanligvis i juli, men i sørlige lavlandsstrøk fra sist i juni i varme forsomre. Arten har antakelig dårlig spredningspotensial, og populasjonene er klart utsatt for fragmentering i det moderne jordbruket. Arten er i sterk tilbakegang på kontinentet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
 • Sterkt endret mark
 • Semi-naturlig eng og hei
 • Kysttilknyttet mark
 • Åker og oppdyrket eng
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Menneskelig forstyrrelse
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
  • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/
  • http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/vortebiter.html