RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Conocephalus dorsalis  (Latreille 1804)

sivgresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er knyttet til havstrand, men er også påvist på brakkvannstrand. Arten trives gjerne innenfor takrørsbelter, men kan også finnes på steder helt uten takrør. Det er i de siste årene påvist endel nye funn av arten, og det virker som arten tidligere har vært oversett, samt at det er mye som tyder på at den reelt er i ekspansjon. Arten forekommer langs kysten fra svenskegrensen til Vest-Agder, samt at den nylig er funnet på Utsira i Rogland. Takrør er tildels også i framgang mange steder. Alle funnene ligger i kyst-/strandsonen, noe som i utgangspunktet gjør dem utsatt, og presset i disse områdene er i utgangspunktet stort, men arten finnes ofte på steder som er lite anvendt av mennesker.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
    • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
    • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
  • URI

    • http://www.faunaeur.org/