RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leptophyes punctatissima  (Bosc, 1792)

sabelgresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Ikke påvist noe direkte tilbakegang ut ifra de foreliggende funnene, men det må antas at arten forsvinner fra endel av de kystnære lokalitetene. Arten er gitt LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
    • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
  • URI

    • http://www.faunaeur.org/
    • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html