RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Heterarthrus nemoratus  (Fallén, 1808)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Heterarthrus nemoratus er nylig påvist i Norge (Heibo et al., 2014). Arten er kjent gjennom funn av to hunner (i fra Akershus og Vest-Agder), og det er antatt at arten reproduserer i Norge. Begge funnene er gjort på varme kystnære lokaliteter. Selv om vertsplanten er bjørk (Betula), er det påfallende få funn. Kunnskapen rundt forekomst og utbredelse til denne arten i Norge er derimot for dårlig til at det er mulig å vurdere om denne arten har livskraftige bestander i Norge, eller om den hører hjemme på rødlista. Den vurderes derfor til DD.