RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pamphilius vafer  (Linné, 1767)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Pamphilius vafer er tidligere publisert for Norge (Midtgaard, 1987). Derimot dreier dette seg høyst sannsynlig om en annen nærstående art, P. kontuniemii. Det har derfor vært tvil om P. vafer egentlig forekommer i Norge. Funn gjort de siste årene i Sør-Norge bekrefter at begge artene forekommer i Norge. P. kontuniemii går på gråor (Alnus incana), mens P. vafer går på svartor (A. glutinosa). P. vafer vurderes til å ha livskraftige (LC) bestander i Norge. Habitatet er sumpskog med svartor.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
  • Publikasjoner

    • Midtgaard, F. 1987. The Norwegian Xyelidae and Pamphilidae (Hymenoptera). Fauna norv. Ser. B. 34: 125-130