RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phylloecus linearis  (Schrank, 1781)

Vurdert under navnet
Hartigia linearis

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2b(iii,iv,v); D2
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
40
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
Hartigia linearis er nylig publisert for Norge (Heibo et al., 2014). Arten er sikkert kjent fra to lokaliteter, Mustad i Oslo og Søhol i Hole. Vertsplanten er åkermåne (Agrimonia eupatoria). Flere av åkermånens voksesteder er truet av gjengroing. I tillegg til gjengroing, er også utbygging av arealer i pressområder der vertsplanten forekommer en reell trussel for denne arten. Siden arten så langt kun er kjent fra to lokaliteter, og kun kjent gjennom en håndfull individer, må det også sies at denne arten er svært sjelden. På bakgrunn av dette er mørketallet satt lavt. Arten vurderes til NT ut fra B- og D-kriteriet.
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Heibo, E., Lønnve, O. J., Barstad, T. E., Blank, S. M., Liston, A., Prous, M. & Taeger, A. 2014. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) newly recorded from Norway Norwegian Journal of Entomology 61: 15-26