RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Blasticotoma filiceti  Klug, 1834

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Blasticotoma filiceti er kun funnet en gang i Norge, 1846 eller 1847, Oslo, Ryenbjerget (Siebke, 1880). Belegget av dette funnet har trolig gått tapt, men det eksisterer et bildet av det. Det hersker en viss usikkert om hvor denne lokaliteten befinner seg eller om den fremdeles eksisterer. B. filiceti er en mystisk karakteristisk art, med få kjente funn i Europa. Forveksling med andre arter er ikke mulig. Den er registrert i Danmark og Finland (Taeger et al., 2006). De danske funnene er gamle. Vertsplantene er vanlige arter som einstape (Pteridium aquilinum), skogburke (Athyrium filix-femina) og strutseving (Matteuccia struthiopteris). Dette er vidt utbredte bregner i Norge. Potensielt kan derfor B. filiceti finnes svært mange steder der slike storbregner forekommer. På tross av leting i denne type habitater gjennom mange år, er stadig kun dette ene eksemplaret av B. filiceti funnet i Norge. Basert på kun ett gammelt funn, kan man også stille spørsmål om det var etablerte bestander av denne arten på midten av 1800-tallet, eller om dette funnet kun representerer et tilfeldig innvandret individ. Det anses derfor som svært sannsynlig at denne arten ikke har forekomster i Norge per. i dag, men 100% sikkert er det ikke. Arten vurderes derfor som utdødd (RE) ut i fra den kunnskap som foreligger per i dag.