RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hydraena testacea  Curtis, 1830

Kategori - sårbar VUº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra CR

Årsak til nedgradering av kategori: Arten vurderes nasjonalt til CR under B-kriteriet men nedjusteres to hakk til VU* pga antatt tilførsel av individer fra Sverige.

Arten er kun kjent fra én norsk lokalitet (Enningdalselva ved Halden) og det er lite trolig at arten finnes i andre vassdrag. Den norske populasjonen er trolig sterkt påvirket fra populasjoner i Sverige, da vassdraget kommer fra Sverige, og artens primærhabitat er stillestående vann. Arten vurderes nasjonalt til CR under B-kriteriet, men nedjusteres to hakk til VU*.
Østfold
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VUº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 18: 1-254