RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Graptopeltus lynceus  (Fabricius, 1775)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbmunner

Graptopeltus lynceus er bare kjent fra ett gammelt funn fra Sarpsborg (ca. 1900). Arten finnes på varme, åpne, sandige habiater. Den er knyttet til planter i rubladfamilien. Siden habitatene i lengre tid har vært i tilbakegang på grunn av gjengroing og utbygging anser vi det som lite trolig at vi fortsatt har populasjoner av denne arten i Norge. Den rødlistes derfor som RE.