RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Paracymus aeneus  (Germar, 1824)

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kun kjent fra et gammelt funn fra AK, Snarøya, to nye funn fra Tjøme i Vestfold, samt fra Grimstad (Aust-Agder) i 2009. I Sverige er arten bare kjent fra Skåne, Halland og Øland. Arten er begrenset til brakkvannssumper og kan være noe oversett. Habitatet er i tilbakegang innenfor utbredelsesområdet grunnet utbygginger og andre inngrep i fjæresonen, samt at mulige forurensningsproblemer kan slå ut enkelte populasjoner. Arten er trolig kraftig fragmentert og oppnår dermed VU under B2-kriteriet.
Oslo og Akershus
mulig
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Fjæresonesystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Klepsland, J.T. 2010. Naturtypekartlegging i Grimstad kommune 2009. BioFokus-rapport 2010-12: 76