RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ondina coarctata  (G. O. Sars, 1878)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Typelokaliteten er Hasvik i Vest-Finnmark og Hammerfest (G. O. Sars 1878). Høisæter (2014) angir å ha et større antall døde individer som kan tilhøre denne arten fra Helgelandskysten. Warén (1991) rapporterer to eksemplarer fra Vest-Island. Disse funnene betviles av Høisæter (2014) som konkluderer med at artens kjente utbredelse er fra Rødøy på Helgelandskysten til Hammerfest. Det råder stor usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Ukjent
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Høisæter, Tore 2014. The Pyramidellidae (Gastropoda, Heterobranchia) of Norway and adjacent waters. A taxonomic review Fauna Norvergica 34: 7 - 78
    • Sars G.O. 1878. Bidrag til Kundskaben om Norges arktiske Fauna. I. Mollusca regionis arcticæ Norvegiæ. Oversigt over de i Norges Arktiske Region forekommende Bløddyr Aschehoug. Christiania. XV+466+34+XVIII
    • Warén, Anders 1991. New and little known Mollusca from Iceland and Scandinavia Sarsia 76: 53 - 124