RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Molgula herdmani  Bjerkan, 1905

bustsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten er kjent fra typelokaliteten vest for Wyville Thomson ryggen, ved Færøyene og noen funn fra Hammerøyområdet i Nordland og nord til Hammerfest. Den skal også være funnet på Svalbard. Dypet varierer fra 18 til 1260 m.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC