RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Syarinus strandi  (Ellingsen, 1901)

bergskorpion

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2b(ii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
480
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
Arten er i nyere tid kjent fra Rosendal i Hordaland (Klausen 1998), Gjøra i Sunndalen (leg. O. Hanssen), Frierflauene i Telemark og Risløkka i Akershus (K.M. Olsen pers. medd.). Ellers foreligger det gamle funn fra Suldal i Rogaland og Ål i Hallingdal, hvorfra den er beskrevet. Arten er ellers kun kjent fra Finland, Østerrike og Tyskland (Klausen 1998). Funnet i Hordaland er gjort i strøfall med råtnende oreved. Lokaliteten var beitemark med gråoreskog nedmot en elv. (Klausen 1998). Funnet i Sunndalen er fra under bark på grov furuved som var hogd i nærheten. Veden lå ved et sagbruk nær elva, der det også er gråorskog. Funnet fra Risløkka var fra gråorskog langs forurenset bekk, mens funnet fra Frierfauene var fra kalkrik edelløvskogsskråning. Arten er trolig noe oversett i Norge, og det er usikkert om den er fragmenert eller i tilbakegang. Men flere funn i pressområder kan indikere at forekomstene er i tilbakegang. Dette er en norsk ansvarsart.
Buskerud
mulig
Rogaland
mulig
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Klausen, F.E. 1975. Notes on the Pseudoscorpiones of Norway Norwegian Journal of Entomology 22: 63-65
    • Klausen, F.E. 1998. Additional records of pseudoscorpions fraom Norway Fauna norvegica 45: 100-102
    • Ellingsen, E. 1903. Norske pseudoscorpioner Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 5: 1-18