RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saccharina latissima  (Linnaeus) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders

sukkertare

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for alger

Sukkertare ble i 2006 klassifisert som NT utfra dokumentert, sterk tilbakegang siste 10 år/3 generasjoner. Den dramatiske tilbakegangen i forrige periode og som førte til NT, har ikke fortsatt. Sukkertare kategoriseres i 2010 som LC på grunnlag av at bestanden har vist en dokumentert økning siste periode. Bestanden av sukkertare er fortsatt lav mange steder, men det synes ikke å være fare for at sukkertare som art er truet iht. IUCN. Arten kan ikke rødlistes med bakgrunn i bruk av A-kriteriet som i 2006, og kan heller ikke rødlistes etter de andre kriteriene. Sukkertarens situasjon har ikke endret seg vesentlig i perioden fra 2010 til 2015. Det er fremdeles steder hvor algen ikke har vendt tilbake, mye grunnet at substratet ikke er gunstig - mye sedimenter og andre hurtigvoksende alger på bunnen. Dette gjelder særlig i deler av Skagerrak. Imidlertid ser vi ingen grunn til at sukkertaren skulle være en truet art langs vår kyst da tildels store bestander finnes fra vestlandet og nordover.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Moy F, Christie H, Steen H. 2006. Redusert forekomst av sukkertare. Fisken og havet. 2-2006: 37-41
    • Miljødirektoratet 2015.
    • Gundersen et al. 2014. Tallknusing av sukkertaredata Rapport NIVA 6737-2014
    • Sogn Andersen G 2013. Patterns of Saccharina latissima recruitment. PlosOne PLoS ONE 8(12): e81092.