RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tolypella normaniana  (Nordstedt) Nordstedt

nordlandsglattkrans

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for alger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Direkte fastsatt etter skjønn
10000
Tolypella normaniana er endemisk for Norge (typelokalitet i Beiarn). Den har en meget lokal utbredelse i Nordland fylke. Der finnes den innerst i trange fjorder med svakt brakkvann på grunn av avrenning fra store elver. Arten er funnet bare på noen ganske få lokaliteter. Disse er spredt over et ganske vidt område og spredningen er sannsynligvis med vadefugler. Arten er sterkt utsatt for reduksjon i bestandsstørrelse på grunn av veibygging (utfylling av masse- kfr. Bjerka) og utfylling av strandsonen i Mosjøen. Lokaliteten i Beiarn synes å være sikret mot slike inngrep. Vurderingen av artens rødlistestatus er basert på begrenset utbredelsesareal, og få lokaliteter a(ii) og pågående nedgang i habitatareal/kvalitet b(iii), med forekomsten i Beiarn som unntak. I Beiaren er arten meget tallrik. Artens forekomst i Mosjøen-området er undersøkt i egen undersøkelse, og det er derfor antagelig ikke mørketall på denne arten.
Nordland
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
Ukjent Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Ukjent Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Langangen, A. 1994. Tolypella normaniana Nordstedt, a little known charophyte from Northern Norway. Cryptogamie, Algol. 15: 221-236
  • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
  • Langangen, A. 1994. Sjøglattkrans, Tolypella normaniana Nordstedt, en endemisk kransalge for Nord-Norge. Polarflokken. 18: 181-188
  • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
  • Geir Gaarder, Pål Alvereng, Ulrike Hansen, Solfrid H. Lien Langmo 2015. Kartlegging av nordlandsglattkrans Tolypella normaniana. Miljøfaglig utredning AS, Rapport 2015-12 47