RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tolypella canadensis  Sawa

kanadaglattkrans

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for alger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B1a(i)+2a(i); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
56 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
56
a.i
Kraftig fragmentering
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Tolypella canadensis ble først beskrevet som ny art i 1973. Arten har en interessant utbredelse både i Norge og på verdensbasis. Den ser ut til å være nordlig boreal. Arten finnes ofte flere steder i et vassdrag, og da blir det en diskusjon om hva en lokaliter er. Etter vår mening må da hele vassdraget regnes som en lokalitet, fordi en meget alvorlig trussel mot arten er vassdragsutbygging, som vil påvirke store deler av vassdraget. Dermed blir antall lokaliteter svært lavt. Noe mørketall må påregnes ettersom flere nye lokaliteter er funnet de siste årene. Rødlistevurderingen er først og fremst resultat av en forholdsvis lite antall lokaliteter, lite utbredelsesområde og få reproduserende (kjønnet) individer i hver populasjon. Den viktigste reproduksjonsmåten er sannsynligvis vegetativ. Stor andel av verdens populasjon er på Nordkalotten. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Ukjent Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Langangen, A. 1993. Tolypella canadensis, a charophyte new to the European flora. Cryptogamie, Algol. 14: 221-231
  • Mjelde, M. & H. Edvardsen. 1996. Nye funn av kransalgen Tolypella canadensis i Nord-Norge. Blyttia . 54: 133-138
  • Langangen, A. 1999. Flere opplysninger om utbredelsen og økologien til kransalgen Tolypella canadensis Sawa. Polarflokken. 23: 15-20
  • Langangen, A., I. Blindow & M. Koistinen. 1997. Tolypella canadensis Sawa (Charophyceae), a charophyte new to the flora of Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 73: 53-56
  • Langangen, A. 1996. Forslag til en foreløpig liste over verneverdige kransalgelokaliteter i Nordland. Polarflokken. 29: 109-114
  • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
  • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge III. Beskrivelser av sjøer i Nordland, Troms og Finnmark. Blyttia. 62: 196-211
  • Langangen, A. & I. Blindow. 1995. Kransalgen Tolypella canadensis Sawa i Skandinavia. Polarflokken. 19: 131-137
  • Langangen, A. & L. Zhakova. 2002. Tolypella canadensis Sawa (Charales), a charophyte new to the flora of Russia, with remarks on its ecology and distribution. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 171: 131-175.
  • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Annet

  • Full:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;(Uten tittel)