RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mannia fragrans  (Balbis) Frye et L.Clark

duftsepter

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
B1a(i,ii)b(v)+2a(i,ii)b(v); C2a(ii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.i
Kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.ii
Totalt < 250 individ og ≥ 90% i en delpopulasjon
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
20
Mørketall
3
Beregnet populasjonstørrelse
60
Duftsepter er kun kjent fra Hovedøya, Oslo, og er i senere tid her kun gjenfunnet på en eneste lokalitet. Arten forekommer kanskje ikke på flere steder i Norge, og det er satt et lavt mørketall. På den gjenværende lokaliteten på Hovedøya vokser arten innenfor et 1x4 + 0,5x0,5 meter stort areal, men det er stedvis svært glisne bestander også innenfor dette arealet. Det antas et individtall på 20 og et mørketall på 3 for individer. Siden arten er såpass liten og vanskelig å få øye på (særlig i tørr tilstand), er det en mulighet for at arten kan finnes noen flere lokaliteter i indre Oslofjord. Flere aktuelle lokaliteter er fortsatt svært dårlig undersøkt. Populasjonene har trolig gått tilbake pga. opphør av beite og gjengroing. Duftsepter vurderes som CR - kritisk truet etter kriteriene B1+2 (geografisk utbredelse) og C2 (liten populasjon og pågående nedgang).
Oslo og Akershus
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of nordic liverworts and hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund.